Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Programmabegroting 1 november 2022

dinsdag 1 november 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester A.E.H. Baltus
Toelichting

Programmabegroting 1 november 2022

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:12:28 - 00:13:03 - A.E.H. Baltus
  00:18:29 - 00:19:18 - A.E.H. Baltus
  00:19:18 - 00:20:35 - A.E.H. Baltus
  00:20:35 - 00:21:19 - S.H. de Wilde
  00:21:19 - 00:21:32 - A.E.H. Baltus
  00:22:25 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
 2. 00:23:07 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
 3. 00:24:57 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
 4. 00:25:26 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
 5. 00:27:01 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
 6. Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van de MRA Meerjarenbegroting, de begeleidende brief, en de Nota van Beantwoording
  - In te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting

  Besluit

  - Kennis te nemen van de MRA Meerjarenbegroting, de begeleidende brief, en de Nota van Beantwoording
  - In te stemmen met de MRA Meerjarenbegroting

 7. Resultaat stemming

  Besluit

  1. Het huidige sessiemodel te vervangen voor een commissiemodel;
  2. Een verder uitgewerkt voorstel tegemoet te zien op een zodanig tijdstip dat vanaf januari 2023 kan worden gewerkt in het nieuwe vergadermodel;
  3. Te kiezen voor een 4 wekelijkse vergadercyclus;
  4. De commissies en de raadsvergaderingen in de regel op de dinsdag zullen plaatsvinden;
  5. Bij het commissiemodel te kiezen voor 4 commissies;
  6. Te kiezen voor parallel vergaderen in de vorm 2 x 2 commissies, d.w.z. twee parallelle vergaderingen op een dinsdag en twee parallelle vergaderingen op volgende dinsdag;
  7. De commissie indeling vast te stellen in een domein Bestuur, Middelen en Economie en parallel daaraan een domein Ruimte Ontwikkeling & Bereikbaarheid, een domein Maatschappij en parallel daaraan een domein Ruimte Beheer, Energie & Duurzaamheid;
  8. De vergadercyclus (dit verder is uitgewerkt in het vergaderschema 2023) vast te stellen;
  9. Het vaste aanvangstijdstip van de vergaderingen vast te stellen op 19.30 uur en de eindtijd te bepalen op 22.30 uur.
  10. Vanaf 1 november 2022 niet langer te werken met een presidium zoals dat nu is ingericht;
  11. In plaats van een Presidium een nieuwe Agendacommissie in te stellen met de volgende taken:
   a. voorbereiden en vaststellen programma’s van raadsbijeenkomsten, commissies en raadsvergaderingen;
   b. bewaken kwaliteit van raadsstukken;
   c. afstemmen van raadsactiviteiten
   d. huishoudelijke en organisatorische zaken (structuur aspecten).
  12. De nieuwe Agendacommissie te laten bestaan uit vijf leden, vanuit en namens de gehele raad;
  13. Aan de nieuwe Agendacommissie toe te voegen:
   a. de voorzitter van de raad als adviseur;
   b. de griffier en/of diens plaatsvervanger(s) als adviseur;
  14. Aan de nieuwe Agendacommissie over te laten wie van de vijf leden als voorzitter wordt aangewezen;
  15. Het Fractievoorzittersoverleg te belasten met de taken:
   a. bespreking spoedeisende politiekgevoelige zaken;
   b. bespreking veiligheidsportefeuille burgemeester;
   c. bespreking functioneren van de raad en de samenwerking met het college (cultuur aspecten).
  16. Het Fractievoorzittersoverleg te laten bestaan uit alle voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties, met als voorzitter de voorzitter van de raad, en de griffier als adviseur;
  17. De overige vergadergremia van de raad (zoals Werkgeverscommissie, Commissie van de Rekening, Vertrouwenscommissie, etc) vooralsnog ongewijzigd te laten en zo snel als mogelijk weer te bemensen;
  18. De instelling, taakverdeling en bemensing van werkgroepen neer te leggen bij het fractievoorzittersoverleg;
  19. De onder 1 t/m 18 genomen besluiten bij de eerstvolgende herziening van het Reglement van Orde van de raad mee te nemen.
  20. De werkgroep Vergadermodel te verzoeken een voorstel voor een herziening van het Reglement van Orde van de raad te laten opstellen.
  21. De werkgroep vergadermodel na 6 maanden werken met het nieuwe vergadermodel een raadsbrede evaluatie te laten uitvoeren waarin bekeken wordt of we met het nieuwe model voldoen aan de vooraf gestelde 5 criteria en 10 randvoorwaarden.

  Amendementen

  Titel
  Evaluatie nieuw vergadermodel
  00:27:30 - 00:27:47 - A.E.H. Baltus
  00:27:47 - 00:29:18 - M. Manheim
  00:29:18 - 00:29:36 - A.E.H. Baltus
  00:29:36 - 00:31:04 - Meral Aktan
  00:31:04 - 00:31:11 - A.E.H. Baltus
  00:31:11 - 00:31:13 - J. Schoone
  00:31:13 - 00:32:41 - A.E.H. Baltus
  00:32:49 - 00:33:57 - A.E.H. Baltus
  00:33:57 - 00:34:12 - J. Schoone
  00:34:12 - 00:35:02 - A.E.H. Baltus
  00:35:02 - 00:35:37 - I. Brouwer-Vink
  00:35:37 - 00:35:59 - A.E.H. Baltus
  00:35:59 - 00:36:50 - A.E.H. Baltus
  00:36:52 - 00:37:44 - A.E.H. Baltus
  00:37:44 - 00:38:08 - H. Schraa
  00:38:09 - 00:40:35 - A.E.H. Baltus
 8. Voorgesteld besluit

  De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage: 1. ‘Anterieure overeenkomst (fase 2)’ en bijlage 4. ‘Overzicht financiële gegevens’ horend bij het raadsvoorstel (nr 341/2022) Anterieure overeenkomst Woonfront Maerlant op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 tweede lid onder punt b. van de Wet open overheid (WOO) te bekrachtigen.

  Besluit

  De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage: 1. ‘Anterieure overeenkomst (fase 2)’ en bijlage 4. ‘Overzicht financiële gegevens’ horend bij het raadsvoorstel (nr 341/2022) Anterieure overeenkomst Woonfront Maerlant op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 tweede lid onder punt b. van de Wet open overheid (WOO) te bekrachtigen.

 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 t/m 2031 vast te stellen en daarmee de kernformulering van het beleid aangaande de gemeentelijke watertaken in de gemeente Lelystad, te weten:
   a. Afvalwater: het hoofddoel van de riolering is de volksgezondheid. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voorkomen we contact met afvalwater;
   b. Hemelwater: hemelwater is schoon en daarom passen we dit nuttig toe;
   c. Grondwater: we voorkomen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.
  2. De hoofdlijnen van dit beleid gemeentelijke watertaken over te nemen in de eerstvolgende herziene versie van de Omgevingsvisie van de gemeente Lelystad.
  3. De toerekenbare kosten op het gebied van straatreinigen niet meer voor € 191.000,- maar voor € 270.000,- toe te rekenen aan de rioolheffing.
  4. De kosten voor bermbeheer bij horizontale afwatering van de weg in de wegbermen voor 100% toe te rekenen aan de rioolheffing voor een bedrag van € 100.000,- en in de begroting te verwerken.
  5. De hoogte van de gemiddelde jaarlijkse kosten over 80 jaar, inclusief de toerekenbare kosten, met ingang van 2023, vast te stellen op € 9.265.208,- en daarbij:
   d. De kosten voor de exploitatie, zonder toerekenbare kosten, voor de jaren 2023 t/m 2031 vast te stellen op € 3.496.492,-;
   e. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor vernieuwing op prijspeil 2022 vast te stellen op € 4.405.759,-.
  6. De gemiddelde jaarlijkse kosten vast te stellen op € 9.265.208,- welke, minus een afbouwende ICL-bijdrage op riolering, de basis vormen voor de hoogte van de rioolheffing in 2023.
  7. De rioolheffing jaarlijks te indexeren op basis van de indexatie welke wordt opgenomen in de begroting en dient als uitgangspunt voor de tarievennota.

  Besluit

  1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022 t/m 2031 vast te stellen en daarmee de kernformulering van het beleid aangaande de gemeentelijke watertaken in de gemeente Lelystad, te weten:
   a. Afvalwater: het hoofddoel van de riolering is de volksgezondheid. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voorkomen we contact met afvalwater;
   b. Hemelwater: hemelwater is schoon en daarom passen we dit nuttig toe;
   c. Grondwater: we voorkomen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

  2. De hoofdlijnen van dit beleid gemeentelijke watertaken over te nemen in de eerstvolgende herziene versie van de Omgevingsvisie van de gemeente Lelystad.

  3. De toerekenbare kosten op het gebied van straatreinigen niet meer voor € 191.000,- maar voor € 270.000,- toe te rekenen aan de rioolheffing.

  4. De kosten voor bermbeheer bij horizontale afwatering van de weg in de wegbermen voor 100% toe te rekenen aan de rioolheffing voor een bedrag van € 100.000,- en in de begroting te verwerken.

  5. De hoogte van de gemiddelde jaarlijkse kosten over 80 jaar, inclusief de toerekenbare kosten, met ingang van 2023, vast te stellen op € 9.265.208,- en daarbij:
   d. De kosten voor de exploitatie, zonder toerekenbare kosten, voor de jaren 2023 t/m 2031 vast te stellen op € 3.496.492,-;
   e. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor vernieuwing op prijspeil 2022 vast te stellen op € 4.405.759,-.

  6. De gemiddelde jaarlijkse kosten vast te stellen op € 9.265.208,- welke, minus een afbouwende ICL-bijdrage op riolering, de basis vormen voor de hoogte van de rioolheffing in 2023.

  7. De rioolheffing vanaf 2024 jaarlijks te indexeren op basis van de indexatie welke wordt opgenomen in de begroting en dient als uitgangspunt voor de tarievennota.

  Amendementen

  Titel
  1 A. SP Minder kosten toerekenen aan rioolheffing
  2 A. SP Rioolheffing niet verhogen met toe te rekenen kosten
  3 A. SP Geen indexatie rioolheffing 2023

  Moties

  Titel
  M.289.JL Informatiebeveiliging van rioolgemalen en overige IoT’s

  Technische vragen

  Onderwerp
  TV 289 Gemeentelijk rioleringsplan CDA
  • Eerste termijn met algemene beschouwingen en indienen amendementen en moties
  • Reactie college
  00:39:00 - 00:40:35 - A.E.H. Baltus
  00:41:04 - 00:53:36 - S.M. de Reus
  00:53:36 - 00:53:49 - A.E.H. Baltus
  00:53:49 - 00:54:21 - H. Schraa
  00:54:24 - 00:54:27 - A.E.H. Baltus
  00:54:27 - 00:54:46 - S.M. de Reus
  00:54:47 - 00:54:50 - A.E.H. Baltus
  00:54:50 - 00:55:14 - J. Schoone
  00:55:14 - 00:55:16 - A.E.H. Baltus
  00:55:16 - 00:55:34 - S.M. de Reus
  00:55:35 - 00:55:39 - A.E.H. Baltus
  00:55:39 - 00:55:40 - M.J. van de Watering
  00:55:40 - 00:55:41 - A.E.H. Baltus
  00:55:41 - 00:56:30 - M.J. van de Watering
  00:56:30 - 00:56:34 - A.E.H. Baltus
  00:56:37 - 00:57:56 - S.M. de Reus
  00:57:57 - 00:58:09 - A.E.H. Baltus
  00:58:25 - 01:03:43 - M.C. Boogaard
  01:03:43 - 01:03:47 - A.E.H. Baltus
  01:03:47 - 01:04:09 - S.H. de Wilde
  01:04:10 - 01:04:28 - M.C. Boogaard
  01:04:28 - 01:04:29 - S.H. de Wilde
  01:04:29 - 01:04:31 - A.E.H. Baltus
  01:04:31 - 01:04:41 - S.H. de Wilde
  01:04:43 - 01:05:06 - M.C. Boogaard
  01:05:06 - 01:05:07 - A.E.H. Baltus
  01:05:08 - 01:05:58 - A. van Stormbroek
  01:05:58 - 01:06:04 - A.E.H. Baltus
  01:06:04 - 01:06:38 - M.C. Boogaard
  01:06:38 - 01:06:41 - A.E.H. Baltus
  01:06:44 - 01:06:59 - J.W. Hijmissen
  01:06:59 - 01:07:03 - A.E.H. Baltus
  01:07:03 - 01:07:49 - M.C. Boogaard
  01:07:50 - 01:07:53 - A.E.H. Baltus
  01:07:53 - 01:08:18 - J. Schoone
  01:08:19 - 01:08:20 - A.E.H. Baltus
  01:08:20 - 01:08:41 - M.C. Boogaard
  01:08:41 - 01:08:48 - J. Schoone
  01:08:50 - 01:09:05 - M.C. Boogaard
  01:09:06 - 01:09:14 - A.E.H. Baltus
  01:09:34 - 01:09:45 - R. Renzema
  01:09:45 - 01:09:55 - A.E.H. Baltus
  01:09:55 - 01:17:42 - R. Renzema
  01:17:42 - 01:18:02 - A.E.H. Baltus
  01:18:02 - 01:18:05 - R. Renzema
  01:18:05 - 01:19:11 - M.J. van de Watering
  01:19:11 - 01:19:15 - A.E.H. Baltus
  01:19:15 - 01:19:45 - R. Renzema
  01:19:45 - 01:19:46 - A.E.H. Baltus
  01:19:46 - 01:19:51 - M.J. van de Watering
  01:19:51 - 01:20:04 - R. Renzema
  01:20:04 - 01:20:14 - M.J. van de Watering
  01:20:14 - 01:20:15 - A.E.H. Baltus
  01:20:15 - 01:20:23 - R. Renzema
  01:20:23 - 01:20:37 - A.E.H. Baltus
  01:20:57 - 01:26:22 - H. Schraa
  01:26:24 - 01:26:28 - A.E.H. Baltus
  01:26:28 - 01:27:03 - M.C. Boogaard
  01:27:03 - 01:27:04 - A.E.H. Baltus
  01:27:04 - 01:27:13 - H. Schraa
  01:27:14 - 01:27:17 - A.E.H. Baltus
  01:27:20 - 01:28:00 - M.J. van de Watering
  01:28:00 - 01:28:03 - A.E.H. Baltus
  01:28:03 - 01:28:05 - H. Schraa
  01:28:05 - 01:28:10 - A.E.H. Baltus
  01:28:11 - 01:28:27 - S.H. de Wilde
  01:28:30 - 01:28:59 - A.E.H. Baltus
  01:29:28 - 01:34:34 - Murat Aktan
  01:34:34 - 01:34:40 - A.E.H. Baltus
  01:34:40 - 01:35:15 - M.J. van de Watering
  01:35:15 - 01:35:17 - A.E.H. Baltus
  01:35:17 - 01:37:20 - Murat Aktan
  01:37:20 - 01:37:23 - A.E.H. Baltus
  01:37:23 - 01:37:31 - A.E.H. Baltus
  01:37:54 - 01:45:58 - A. Wilcke
  01:45:58 - 01:46:03 - A.E.H. Baltus
  01:46:03 - 01:46:19 - S.H. de Wilde
  01:46:21 - 01:46:25 - A. Wilcke
  01:46:25 - 01:46:27 - S.H. de Wilde
  01:46:27 - 01:46:37 - A. Wilcke
  01:46:41 - 01:46:44 - A.E.H. Baltus
  01:46:44 - 01:46:57 - S.M. de Reus
  01:46:57 - 01:47:01 - A.E.H. Baltus
  01:47:01 - 01:47:33 - S.M. de Reus
  01:47:33 - 01:47:34 - A. Wilcke
  01:47:34 - 01:47:36 - A.E.H. Baltus
  01:47:36 - 01:48:01 - A. Wilcke
  01:48:02 - 01:48:05 - A.E.H. Baltus
  01:48:05 - 01:48:20 - M.J. van de Watering
  01:48:23 - 01:48:28 - A. Wilcke
  01:48:29 - 01:48:35 - A.E.H. Baltus
  01:48:36 - 01:48:41 - A. Wilcke
  01:48:42 - 01:48:44 - A.E.H. Baltus
  01:48:44 - 01:49:15 - M.C. Boogaard
  01:49:15 - 01:49:18 - A. Wilcke
  01:49:20 - 01:49:23 - A.E.H. Baltus
  01:49:23 - 01:49:31 - M.C. Boogaard
  01:49:31 - 01:49:32 - A.E.H. Baltus
  01:49:32 - 01:49:36 - A. Wilcke
  01:49:36 - 01:49:42 - A.E.H. Baltus
  01:49:42 - 01:49:58 - A.E.H. Baltus
  01:49:58 - 01:57:31 - J. Schoone
  01:57:31 - 01:57:47 - A.E.H. Baltus
  01:57:48 - 01:59:48 - K.A. Dreesman
  01:59:48 - 01:59:53 - A.E.H. Baltus
  01:59:53 - 02:00:20 - S.H. de Wilde
  02:00:20 - 02:00:22 - J. Schoone
  02:00:22 - 02:00:34 - S.H. de Wilde
  02:00:35 - 02:00:45 - J. Schoone
  02:00:45 - 02:00:51 - A.E.H. Baltus
  02:00:51 - 02:01:02 - S.H. de Wilde
  02:01:03 - 02:01:11 - J. Schoone
  02:01:14 - 02:01:17 - A.E.H. Baltus
  02:01:47 - 02:01:59 - J. Schoone
  02:02:22 - 02:03:17 - J. Schoone
  02:03:17 - 02:03:32 - J. Schoone
  02:03:49 - 02:03:57 - J. Schoone
  02:03:58 - 02:04:01 - A.E.H. Baltus
  02:04:01 - 02:05:07 - M.C. Boogaard
  02:05:07 - 02:05:08 - A.E.H. Baltus
  02:05:08 - 02:06:05 - K.A. Dreesman
  02:06:05 - 02:06:10 - A.E.H. Baltus
  02:06:10 - 02:06:57 - F.J.C. Volmer
  02:06:59 - 02:07:48 - K.A. Dreesman
  02:07:48 - 02:07:51 - A.E.H. Baltus
  02:07:51 - 02:08:04 - F.J.C. Volmer
  02:08:05 - 02:08:12 - K.A. Dreesman
  02:08:12 - 02:08:14 - A.E.H. Baltus
  02:08:14 - 02:08:33 - J.W. Hijmissen
  02:08:37 - 02:08:57 - J. Schoone
  02:08:59 - 02:09:10 - J.W. Hijmissen
  02:09:13 - 02:09:14 - J. Schoone
  02:09:15 - 02:09:18 - A.E.H. Baltus
  02:09:18 - 02:09:50 - A. van Stormbroek
  02:09:50 - 02:09:55 - J. Schoone
  02:09:57 - 02:10:25 - A.E.H. Baltus
  02:22:35 - 02:22:57 - A.E.H. Baltus
  02:22:57 - 02:28:59 - J.W. Hijmissen
  02:28:59 - 02:29:06 - A.E.H. Baltus
  02:29:06 - 02:29:46 - J. Schoone
  02:29:46 - 02:29:48 - A.E.H. Baltus
  02:29:48 - 02:29:52 - J.W. Hijmissen
  02:29:52 - 02:30:01 - J. Schoone
  02:30:01 - 02:30:33 - J.W. Hijmissen
  02:30:33 - 02:30:37 - A.E.H. Baltus
  02:30:37 - 02:31:14 - H. Schraa
  02:31:17 - 02:31:43 - J.W. Hijmissen
  02:31:44 - 02:31:47 - A.E.H. Baltus
  02:31:47 - 02:32:09 - M.C. Boogaard
  02:32:11 - 02:32:37 - J.W. Hijmissen
  02:32:37 - 02:32:48 - A.E.H. Baltus
  02:33:00 - 02:39:16 - M.J. van de Watering
  02:39:16 - 02:39:24 - A.E.H. Baltus
  02:39:24 - 02:39:57 - S.M. de Reus
  02:39:57 - 02:40:11 - M.J. van de Watering
  02:40:13 - 02:40:14 - A.E.H. Baltus
  02:40:16 - 02:40:36 - M.C. Boogaard
  02:40:36 - 02:41:12 - M.J. van de Watering
  02:41:13 - 02:41:14 - A.E.H. Baltus
  02:41:14 - 02:41:41 - M.C. Boogaard
  02:41:42 - 02:42:24 - M.J. van de Watering
  02:42:24 - 02:42:28 - A.E.H. Baltus
  02:42:28 - 02:43:03 - J. Schoone
  02:43:03 - 02:43:11 - M.J. van de Watering
  02:43:11 - 02:43:13 - J. Schoone
  02:43:13 - 02:43:29 - M.J. van de Watering
  02:43:29 - 02:43:30 - A.E.H. Baltus
  02:43:30 - 02:43:36 - J. Schoone
  02:43:37 - 02:43:38 - A.E.H. Baltus
  02:43:38 - 02:43:42 - M.J. van de Watering
  02:43:42 - 02:43:43 - A.E.H. Baltus
  02:43:46 - 02:44:21 - Murat Aktan
  02:44:21 - 02:44:53 - M.J. van de Watering
  02:44:54 - 02:45:05 - A.E.H. Baltus
  02:45:29 - 02:47:39 - A. van Stormbroek
  02:47:39 - 02:47:40 - S.H. de Wilde
  02:47:40 - 02:47:51 - A.E.H. Baltus
  02:47:51 - 02:51:44 - A. van Stormbroek
  02:51:44 - 02:51:47 - A.E.H. Baltus
  02:51:47 - 02:52:27 - S.H. de Wilde
  02:52:28 - 02:52:32 - A.E.H. Baltus
  02:52:32 - 02:52:53 - A. van Stormbroek
  02:52:53 - 02:53:04 - A.E.H. Baltus
  02:53:23 - 03:00:27 - J.J. Loijenga
  03:00:27 - 03:00:33 - A.E.H. Baltus
  03:00:33 - 03:00:40 - M.J. van de Watering
  03:00:40 - 03:00:42 - A.E.H. Baltus
  03:00:42 - 03:01:05 - J.J. Loijenga
  03:01:05 - 03:01:07 - A.E.H. Baltus
  03:01:07 - 03:01:10 - M.J. van de Watering
  03:01:13 - 03:01:19 - J.J. Loijenga
  03:01:21 - 03:01:22 - A.E.H. Baltus
  03:01:25 - 03:02:01 - H. Schraa
  03:02:05 - 03:02:49 - J.J. Loijenga
  03:02:51 - 03:02:57 - H. Schraa
  03:03:01 - 03:03:17 - J.J. Loijenga
  03:03:17 - 03:03:19 - A.E.H. Baltus
  03:03:19 - 03:03:20 - H. Schraa
  03:03:20 - 03:03:21 - A.E.H. Baltus
  03:03:23 - 03:03:41 - J.W. Hijmissen
  03:03:41 - 03:04:24 - J.J. Loijenga
  03:04:27 - 03:04:28 - A.E.H. Baltus
  03:04:28 - 03:04:45 - J.W. Hijmissen
  03:04:45 - 03:05:10 - J.J. Loijenga
  03:05:10 - 03:05:13 - A.E.H. Baltus
  03:05:13 - 03:06:22 - M.C. Boogaard
  03:06:23 - 03:06:24 - J.J. Loijenga
  03:06:24 - 03:06:33 - A.E.H. Baltus
  03:06:35 - 03:07:07 - S.M. de Reus
  03:07:08 - 03:08:26 - J.J. Loijenga
  03:08:26 - 03:08:39 - A.E.H. Baltus
  03:08:39 - 03:08:45 - J.J. Loijenga
  03:08:45 - 03:08:50 - A.E.H. Baltus
  03:08:50 - 03:09:24 - S.H. de Wilde
  03:09:25 - 03:09:49 - J.J. Loijenga
  03:09:51 - 03:09:59 - A.E.H. Baltus
  03:10:12 - 03:16:06 - M. Manheim
  03:16:06 - 03:16:10 - A.E.H. Baltus
  03:16:10 - 03:16:31 - H. Schraa
  03:16:31 - 03:16:44 - A.E.H. Baltus
  03:16:44 - 03:16:51 - H. Schraa
  03:16:51 - 03:16:57 - M. Manheim
  03:16:57 - 03:17:01 - A.E.H. Baltus
  03:17:01 - 03:18:15 - M.C. Boogaard
  03:18:15 - 03:18:59 - M. Manheim
  03:18:59 - 03:19:00 - A.E.H. Baltus
  03:19:00 - 03:19:01 - M. Manheim
  03:19:01 - 03:19:40 - J. Schoone
  03:19:40 - 03:19:50 - A.E.H. Baltus
  03:19:50 - 03:20:04 - A. Wilcke
  03:20:04 - 03:20:13 - M. Manheim
  03:20:13 - 03:20:21 - A.E.H. Baltus
  03:20:50 - 03:27:24 - S.H. de Wilde
  03:27:24 - 03:27:29 - A.E.H. Baltus
  03:27:29 - 03:27:55 - A. van Stormbroek
  03:27:55 - 03:27:56 - A.E.H. Baltus
  03:27:56 - 03:27:59 - S.H. de Wilde
  03:27:59 - 03:28:00 - A.E.H. Baltus
  03:28:00 - 03:28:09 - S.H. de Wilde
  03:28:11 - 03:28:28 - A. van Stormbroek
  03:28:29 - 03:29:14 - S.H. de Wilde
  03:29:15 - 03:29:33 - A.E.H. Baltus
  03:29:33 - 03:29:35 - A. van Stormbroek
  03:29:35 - 03:29:36 - A.E.H. Baltus
  03:29:36 - 03:29:39 - S.H. de Wilde
  03:29:39 - 03:29:42 - A.E.H. Baltus
  03:29:45 - 03:30:23 - J.W. Hijmissen
  03:30:26 - 03:31:32 - S.H. de Wilde
  03:31:33 - 03:31:36 - A.E.H. Baltus
  03:31:36 - 03:32:55 - M.J. van de Watering
  03:32:55 - 03:32:59 - A.E.H. Baltus
  03:32:59 - 03:34:10 - S.H. de Wilde
  03:34:11 - 03:34:16 - A.E.H. Baltus
  03:34:16 - 03:35:05 - J. Schoone
  03:35:07 - 03:36:15 - S.H. de Wilde
  03:36:15 - 03:36:17 - J. Schoone
  03:36:17 - 03:36:18 - A.E.H. Baltus
  03:36:18 - 03:36:26 - J. Schoone
  03:36:26 - 03:36:31 - S.H. de Wilde
  03:36:31 - 03:36:33 - A.E.H. Baltus
  03:36:36 - 03:38:21 - Murat Aktan
  03:38:21 - 03:38:24 - A.E.H. Baltus
  03:38:24 - 03:39:41 - S.H. de Wilde
  03:39:41 - 03:40:10 - A.E.H. Baltus
  03:40:30 - 03:40:31 - D.A. Grimbergen
  03:40:31 - 03:40:44 - A.E.H. Baltus
  03:40:44 - 03:53:12 - D.A. Grimbergen
  03:53:12 - 03:53:19 - M.J. van de Watering
  03:53:19 - 03:53:45 - D.A. Grimbergen
  03:53:45 - 03:53:57 - S.H. de Wilde
  03:53:57 - 03:54:24 - D.A. Grimbergen
  03:54:24 - 03:54:28 - A.E.H. Baltus
  03:54:28 - 03:54:41 - A. Wilcke
  03:54:41 - 03:54:45 - D.A. Grimbergen
  03:54:45 - 03:54:48 - A. Wilcke
  03:54:48 - 03:54:50 - D.A. Grimbergen
  03:54:50 - 03:54:52 - A.E.H. Baltus
  03:54:52 - 03:55:41 - S.H. de Wilde
  03:55:41 - 03:56:16 - D.A. Grimbergen
  03:56:16 - 03:56:36 - S.H. de Wilde
  03:56:36 - 03:56:46 - D.A. Grimbergen
  03:56:46 - 03:57:16 - S.H. de Wilde
  03:57:16 - 03:57:17 - D.A. Grimbergen
  03:57:17 - 03:58:01 - S.H. de Wilde
  03:58:01 - 03:58:10 - D.A. Grimbergen
  03:58:10 - 03:58:16 - A.E.H. Baltus
  03:58:16 - 03:58:48 - M.C. Boogaard
  03:58:48 - 03:59:02 - D.A. Grimbergen
  03:59:02 - 03:59:08 - A.E.H. Baltus
  03:59:08 - 03:59:27 - M.J. van de Watering
  03:59:27 - 04:01:02 - D.A. Grimbergen
  04:01:02 - 04:01:24 - A.E.H. Baltus
  04:01:41 - 04:02:57 - S. Kruis
  04:02:57 - 04:02:59 - S.H. de Wilde
  04:02:59 - 04:03:04 - A.E.H. Baltus
  04:03:04 - 04:03:18 - S.H. de Wilde
  04:03:19 - 04:03:21 - A.E.H. Baltus
  04:03:21 - 04:09:35 - S. Kruis
  04:09:37 - 04:09:41 - A.E.H. Baltus
  04:09:41 - 04:09:59 - M.C. Boogaard
  04:09:59 - 04:10:00 - S. Kruis
  04:10:00 - 04:10:05 - M.C. Boogaard
  04:10:05 - 04:10:12 - S. Kruis
  04:10:13 - 04:10:15 - A.E.H. Baltus
  04:10:15 - 04:10:29 - J. Schoone
  04:10:31 - 04:10:34 - S. Kruis
  04:10:35 - 04:10:36 - A.E.H. Baltus
  04:10:36 - 04:10:38 - J. Schoone
  04:10:38 - 04:10:41 - A.E.H. Baltus
  04:10:41 - 04:10:50 - M. Manheim
  04:10:52 - 04:10:58 - A.E.H. Baltus
  04:11:15 - 04:13:27 - P. Dijk, van
  04:13:28 - 04:13:32 - A.E.H. Baltus
  04:13:32 - 04:13:34 - J. Schoone
  04:13:34 - 04:13:38 - A.E.H. Baltus
  04:13:38 - 04:13:45 - A. Wilcke
  04:13:45 - 04:13:57 - P. Dijk, van
  04:13:58 - 04:14:02 - A.E.H. Baltus
  04:14:02 - 04:14:29 - J. Schoone
  04:14:29 - 04:14:47 - P. Dijk, van
  04:14:47 - 04:14:52 - A.E.H. Baltus
  04:15:08 - 04:18:35 - A. Messelink-Dijkstra
  04:18:35 - 04:18:45 - A.E.H. Baltus
  04:19:02 - 04:28:37 - R. Broekema
  04:28:37 - 04:28:43 - A.E.H. Baltus
  04:28:43 - 04:29:34 - S.H. de Wilde
  04:29:38 - 04:30:26 - R. Broekema
  04:30:27 - 04:30:28 - A.E.H. Baltus
  04:30:28 - 04:30:30 - A.E.H. Baltus
  04:30:30 - 04:30:35 - J. Schoone
  04:30:35 - 04:31:40 - R. Broekema
  04:31:41 - 04:31:44 - J. Schoone
  04:31:44 - 04:31:47 - A.E.H. Baltus
  04:31:50 - 04:33:21 - Murat Aktan
  04:33:21 - 04:33:24 - A.E.H. Baltus
  04:33:24 - 04:34:39 - R. Broekema
  04:34:39 - 04:34:58 - A.E.H. Baltus