Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Programmabegroting 15 november 2022

dinsdag 15 november 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Burgemeester A.E.H. Baltus
Toelichting

Programmabegroting 15 november 2022

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A01 - A09 - Onderbouwing formatieuitbreiding - CDA
  A03 - A23 - Meer budget naar informatiebeveiliging - JL
  A04 - A17 - Demping verhoging lokale heffingen - SP
  A05 - A18 - Exoten bestrijding - PvdA
  A06 - A11 - Verhuisvergoeding ipv reisvergoeding - CDA
  A07 - A30 - Verhuisbonus uit reiskostenbesparing - SP
  A08 - A20 - Vrije plakplaatsen - PvdA
  A09 - A28 - Gezondheid - CDA
  A10 - A14 - Gezondsheidsbevordering - D66
  A10a - A31 Zero Based Budgeting - FvD
  A11 - A24 - Promotiebudget voor marktmeesters - JL
  A12 - A22 - Promotionele en acquisitieactiviteiten - PvdA
  A13 - A19 - Ontwikkeling leerwerkbedrijven - PvdA
  A14 - A21 - Jeugdzorg - PvdA
  A15 - A01a - Overhead 0.4 en uitstraling - LL
  A16 - A01b - Overhead 0.4 en personeel - LL
  A17 - A27 - Instellen dempingsreserve - LL
  A18 - A02 - OZB Tarieven 0.61 - LL
  A19 - A08 - Hondenbelasting -ML
  A20 - A26 - Fietsenstalling - GL
  A21 - A03 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 - LL
  A22 - A12 - Volwassenfonds Sport en Cultuur - CDA
  A23 - A04 - Sportbeleid en acivering 5.1 - LL
  A24 - A25 - Cultuur naar de wijken - GL
  A25 - A05 - Voorkomen mijden kraamzorg - CU
  A26 - A15 - Versnelling verduurzaming - D66
  A27 - A06 - Ring om plastic flesjes te verzamelen - CU
  A28 - A10 - Gestegen energie en prijsinflatie - CDA
  A29 - A29 - Het Palet - LL
  A30 - A07a - Noodoplossing buurtvereniging Het Palet - SP
  00:15:46 - 00:16:06 - A.E.H. Baltus
  00:16:06 - 00:17:14 - J.J. Loijenga
  00:17:14 - 00:18:42 - A.E.H. Baltus
  00:18:49 - 00:25:24 - S.H. de Wilde
  00:25:25 - 00:25:35 - A.E.H. Baltus
  00:25:48 - 00:28:57 - M. Manheim
  00:28:57 - 00:29:00 - J.W. Hijmissen
  00:29:00 - 00:29:02 - M. Manheim
  00:29:02 - 00:29:09 - A.E.H. Baltus
  00:29:09 - 00:31:31 - M. Manheim
  00:31:31 - 00:31:35 - A.E.H. Baltus
  00:31:35 - 00:32:05 - J.W. Hijmissen
  00:32:05 - 00:32:28 - M. Manheim
  00:32:28 - 00:32:40 - J.W. Hijmissen
  00:32:40 - 00:32:42 - A.E.H. Baltus
  00:32:42 - 00:32:44 - M. Manheim
  00:32:44 - 00:33:10 - S.H. de Wilde
  00:33:10 - 00:33:11 - M. Manheim
  00:33:11 - 00:33:13 - A.E.H. Baltus
  00:33:13 - 00:33:15 - M. Manheim
  00:33:15 - 00:33:17 - H. Schraa
  00:33:17 - 00:33:19 - A.E.H. Baltus
  00:33:19 - 00:33:23 - M.C. Boogaard
  00:33:23 - 00:33:25 - A.E.H. Baltus
  00:33:25 - 00:33:27 - M. Manheim
  00:33:27 - 00:33:29 - A.E.H. Baltus
  00:33:29 - 00:33:35 - Murat Aktan
  00:33:35 - 00:33:37 - M. Manheim
  00:33:37 - 00:33:41 - J.A. Kortmann
  00:33:41 - 00:33:56 - A.E.H. Baltus
  00:34:32 - 00:45:04 - M.M. Wijngaard
  00:45:04 - 00:45:53 - A.E.H. Baltus
  00:45:53 - 00:47:24 - F.J.C. Volmer
  00:47:24 - 00:47:28 - A.E.H. Baltus
  00:47:28 - 00:47:34 - S.H. de Wilde
  00:47:34 - 00:47:47 - A.E.H. Baltus
  00:47:47 - 00:47:50 - Murat Aktan
  00:47:50 - 00:47:52 - M.M. Wijngaard
  00:47:52 - 00:47:56 - Murat Aktan
  00:47:56 - 00:48:27 - Murat Aktan
  00:48:30 - 00:48:48 - M.M. Wijngaard
  00:48:51 - 00:48:53 - A.E.H. Baltus
  00:48:53 - 00:48:57 - Murat Aktan
  00:48:57 - 00:48:58 - A.E.H. Baltus
  00:49:00 - 00:49:04 - A.E.H. Baltus
  00:49:05 - 00:50:32 - S.H. de Wilde
  00:50:34 - 00:50:36 - A.E.H. Baltus
  00:50:36 - 00:51:49 - M.M. Wijngaard
  00:51:49 - 00:51:51 - A.E.H. Baltus
  00:51:51 - 00:52:14 - S.H. de Wilde
  00:52:14 - 00:52:17 - M.M. Wijngaard
  00:52:17 - 00:52:23 - A.E.H. Baltus
  00:52:23 - 00:52:57 - M.M. Wijngaard
  00:52:57 - 00:53:05 - A.E.H. Baltus
  00:53:05 - 00:53:09 - M.M. Wijngaard
  00:53:09 - 00:53:28 - A.E.H. Baltus
  00:53:28 - 00:53:40 - M.M. Wijngaard
  00:53:40 - 00:54:07 - A.E.H. Baltus
  00:54:07 - 00:54:09 - M.M. Wijngaard
  00:54:09 - 00:54:14 - A.E.H. Baltus
  00:54:14 - 00:54:23 - M. Manheim
  00:54:23 - 00:54:26 - M.M. Wijngaard
  00:54:26 - 00:54:28 - A.E.H. Baltus
  00:54:30 - 00:54:53 - A.J.A. Huijskes-Nagel
  00:54:53 - 00:55:04 - A.E.H. Baltus
  00:55:22 - 00:58:58 - A. van Stormbroek
  00:58:58 - 00:59:03 - A.E.H. Baltus
  00:59:05 - 00:59:38 - M.J. van de Watering
  00:59:38 - 00:59:39 - A. van Stormbroek
  00:59:39 - 00:59:43 - A.E.H. Baltus
  00:59:46 - 01:00:02 - S.H. de Wilde
  01:00:04 - 01:00:45 - A. van Stormbroek
  01:00:45 - 01:00:46 - S.H. de Wilde
  01:00:46 - 01:00:48 - A.E.H. Baltus
  01:00:48 - 01:00:53 - S.H. de Wilde
  01:00:53 - 01:01:00 - A. van Stormbroek
  01:01:02 - 01:01:12 - A.E.H. Baltus
  01:01:30 - 01:04:46 - M.J. van de Watering
  01:04:46 - 01:04:52 - A.E.H. Baltus
  01:04:52 - 01:05:24 - A. Wilcke
  01:05:24 - 01:05:45 - M.J. van de Watering
  01:05:47 - 01:05:55 - A.E.H. Baltus
  01:05:55 - 01:06:03 - M.J. van de Watering
  01:06:04 - 01:06:14 - A.E.H. Baltus
  01:06:22 - 01:10:00 - J.W. Hijmissen
  01:10:01 - 01:10:06 - A.E.H. Baltus
  01:10:06 - 01:10:28 - K.A. Dreesman
  01:10:28 - 01:10:39 - J.W. Hijmissen
  01:10:41 - 01:10:42 - A.E.H. Baltus
  01:10:44 - 01:11:11 - R.A.F. Velstra
  01:11:13 - 01:11:15 - J.W. Hijmissen
  01:11:15 - 01:11:18 - R.A.F. Velstra
  01:11:18 - 01:11:19 - A.E.H. Baltus
  01:11:19 - 01:11:39 - M.C. Boogaard
  01:11:39 - 01:11:40 - J.W. Hijmissen
  01:11:40 - 01:11:49 - A.E.H. Baltus
  01:12:01 - 01:18:12 - J. Schoone
  01:18:12 - 01:18:16 - A.E.H. Baltus
  01:18:16 - 01:20:17 - K.A. Dreesman
  01:20:17 - 01:20:21 - A.E.H. Baltus
  01:20:21 - 01:20:58 - S.H. de Wilde
  01:20:58 - 01:20:59 - A.E.H. Baltus
  01:20:59 - 01:21:24 - J. Schoone
  01:21:27 - 01:21:31 - S.H. de Wilde
  01:21:31 - 01:22:22 - A.E.H. Baltus
  01:22:22 - 01:22:46 - J. Schoone
  01:22:47 - 01:22:48 - A.E.H. Baltus
  01:22:49 - 01:24:13 - S.M. de Reus
  01:24:15 - 01:24:19 - J. Schoone
  01:24:20 - 01:24:22 - A.E.H. Baltus
  01:24:23 - 01:24:45 - M.M. Wijngaard
  01:24:45 - 01:24:52 - J. Schoone
  01:24:52 - 01:25:08 - M.M. Wijngaard
  01:25:08 - 01:25:18 - J. Schoone
  01:25:18 - 01:25:19 - M.M. Wijngaard
  01:25:19 - 01:25:20 - J. Schoone
  01:25:21 - 01:25:30 - A.E.H. Baltus
  01:25:53 - 01:33:24 - A. Wilcke
  01:33:24 - 01:33:30 - A.E.H. Baltus
  01:33:30 - 01:34:15 - S.M. de Reus
  01:34:17 - 01:34:30 - A. Wilcke
  01:34:32 - 01:34:42 - A.E.H. Baltus
  01:35:02 - 01:40:08 - Murat Aktan
  01:40:08 - 01:40:12 - A.E.H. Baltus
  01:40:14 - 01:41:11 - M.J. van de Watering
  01:41:11 - 01:42:14 - Murat Aktan
  01:42:17 - 01:42:33 - M.J. van de Watering
  01:42:36 - 01:42:38 - Murat Aktan
  01:42:38 - 01:42:40 - A.E.H. Baltus
  01:42:42 - 01:42:54 - K.A. Dreesman
  01:42:54 - 01:42:59 - Murat Aktan
  01:42:59 - 01:43:03 - A.E.H. Baltus
  01:43:03 - 01:43:44 - K.A. Dreesman
  01:43:44 - 01:43:46 - A.E.H. Baltus
  01:43:46 - 01:44:06 - Murat Aktan
  01:44:07 - 01:44:09 - K.A. Dreesman
  01:44:09 - 01:44:13 - Murat Aktan
  01:44:14 - 01:44:22 - A.E.H. Baltus
  01:44:24 - 01:44:53 - A. van Stormbroek
  01:44:55 - 01:45:19 - Murat Aktan
  01:45:19 - 01:45:20 - A. van Stormbroek
  01:45:20 - 01:45:22 - A.E.H. Baltus
  01:45:22 - 01:46:00 - A. van Stormbroek
  01:46:01 - 01:46:02 - A.E.H. Baltus
  01:46:02 - 01:46:05 - Murat Aktan
  01:46:05 - 01:46:13 - A.E.H. Baltus
  01:46:29 - 01:50:17 - H. Schraa
  01:50:18 - 01:50:25 - A.E.H. Baltus
  01:50:25 - 01:50:47 - S.H. de Wilde
  01:50:47 - 01:50:48 - A.E.H. Baltus
  01:50:48 - 01:51:15 - H. Schraa
  01:51:15 - 01:51:16 - A.E.H. Baltus
  01:51:17 - 01:51:26 - A.E.H. Baltus
  01:51:34 - 01:57:52 - J.A. Kortmann
  01:57:52 - 01:58:06 - A.E.H. Baltus
  01:58:06 - 01:58:08 - J.A. Kortmann
  01:58:08 - 01:58:10 - P.J. Frankema
  01:58:10 - 01:58:17 - A.E.H. Baltus
  01:58:17 - 01:59:00 - P.J. Frankema
  01:59:00 - 01:59:06 - J.A. Kortmann
  01:59:06 - 01:59:07 - A.E.H. Baltus
  01:59:08 - 01:59:29 - S.H. de Wilde
  01:59:32 - 01:59:53 - J.A. Kortmann
  01:59:54 - 01:59:57 - A.E.H. Baltus
  01:59:59 - 02:00:19 - M.M. Wijngaard
  02:00:19 - 02:00:52 - J.A. Kortmann
  02:00:53 - 02:00:54 - M.M. Wijngaard
  02:00:54 - 02:00:56 - A.E.H. Baltus
  02:00:56 - 02:01:25 - M.M. Wijngaard
  02:01:26 - 02:01:35 - J.A. Kortmann
  02:01:35 - 02:01:39 - M.M. Wijngaard
  02:01:40 - 02:01:41 - A.E.H. Baltus
  02:01:41 - 02:01:44 - J.A. Kortmann
  02:01:46 - 02:01:47 - A.E.H. Baltus
  02:01:49 - 02:01:55 - S.H. de Wilde
  02:01:58 - 02:02:02 - A.E.H. Baltus
  02:02:02 - 02:02:26 - J. Schoone
  02:02:26 - 02:02:30 - J.A. Kortmann
  02:02:30 - 02:02:37 - J. Schoone
  02:02:37 - 02:02:51 - J.A. Kortmann
  02:02:53 - 02:03:15 - A.E.H. Baltus
  02:03:15 - 02:06:55 - M.C. Boogaard
  02:06:55 - 02:07:08 - A.E.H. Baltus
  02:07:22 - 02:13:53 - S.M. de Reus
  02:13:53 - 02:13:59 - A.E.H. Baltus
  02:13:59 - 02:14:06 - J. Schoone
  02:14:06 - 02:15:00 - A.E.H. Baltus
  02:38:25 - 02:38:28 - J. Schoone
  02:39:23 - 02:39:24 - J. Schoone
  02:40:24 - 02:41:23 - A.E.H. Baltus
  02:41:23 - 02:41:26 - J. Schoone
  02:41:26 - 02:41:56 - A.E.H. Baltus
  02:41:56 - 02:42:06 - M.M. Wijngaard
  02:42:06 - 02:42:58 - F.J.C. Volmer
  02:42:58 - 02:43:11 - M.M. Wijngaard
  02:43:11 - 02:43:19 - A.E.H. Baltus
  02:43:19 - 02:43:59 - A. Wilcke
  02:43:59 - 02:44:04 - A.E.H. Baltus
  02:44:06 - 02:44:22 - J.A. Kortmann
  02:44:22 - 02:44:27 - A.E.H. Baltus
  02:44:27 - 02:44:45 - J. Schoone
  02:44:45 - 02:44:47 - A.E.H. Baltus
  02:44:47 - 02:44:48 - K.A. Dreesman
  02:44:48 - 02:44:55 - A.E.H. Baltus
  02:44:55 - 02:44:57 - J. Schoone
  02:44:57 - 02:45:02 - J. Schoone
  02:45:02 - 02:45:06 - A.E.H. Baltus
  02:45:06 - 02:45:36 - K.A. Dreesman
  02:45:36 - 02:45:39 - A.E.H. Baltus
  02:45:39 - 02:46:03 - A. van Stormbroek
  02:46:03 - 02:46:08 - A.E.H. Baltus
  02:46:08 - 02:46:45 - Murat Aktan
  02:46:45 - 02:46:51 - A.E.H. Baltus
  02:46:51 - 02:47:22 - Murat Aktan
  02:47:22 - 02:47:39 - A.E.H. Baltus
  02:47:39 - 02:47:43 - Murat Aktan
  02:48:16 - 02:51:57 - D.A. Grimbergen
  02:51:58 - 02:52:05 - A.E.H. Baltus
  02:52:05 - 02:52:09 - J.W. Hijmissen
  02:52:09 - 02:54:12 - A.E.H. Baltus
  02:54:12 - 02:54:25 - M.J. van de Watering
  02:54:25 - 02:54:49 - A.E.H. Baltus
  02:54:49 - 02:54:55 - M.J. van de Watering
  02:54:55 - 02:55:15 - A.E.H. Baltus
  02:55:35 - 02:58:17 - S. Kruis
  02:58:17 - 02:58:38 - J.W. Hijmissen
  02:58:38 - 02:58:47 - J.W. Hijmissen
  02:58:50 - 02:59:20 - S. Kruis
  02:59:22 - 02:59:29 - A.E.H. Baltus
  02:59:29 - 03:00:32 - S.H. de Wilde
  03:00:34 - 03:01:25 - S. Kruis
  03:01:25 - 03:01:29 - A.E.H. Baltus
  03:01:29 - 03:01:50 - J. Schoone
  03:01:51 - 03:01:55 - S. Kruis
  03:01:55 - 03:01:58 - J. Schoone
  03:01:58 - 03:02:30 - S. Kruis
  03:02:32 - 03:02:34 - A.E.H. Baltus
  03:02:34 - 03:04:15 - S. Kruis
  03:04:15 - 03:04:23 - A.E.H. Baltus
  03:04:24 - 03:04:30 - P. van Dijk
  03:04:30 - 03:04:32 - A.E.H. Baltus
  03:04:32 - 03:04:45 - P. van Dijk
  03:04:47 - 03:04:54 - A.E.H. Baltus
  03:05:12 - 03:05:57 - A. Messelink-Dijkstra
  03:05:58 - 03:06:07 - A.E.H. Baltus
  03:06:18 - 03:07:51 - R. Broekema
  03:07:51 - 03:07:52 - A.E.H. Baltus
  03:07:52 - 03:08:05 - J.W. Hijmissen
  03:08:06 - 03:08:08 - A.E.H. Baltus
  03:08:08 - 03:08:44 - R. Broekema
  03:08:44 - 03:08:52 - J.W. Hijmissen
  03:08:52 - 03:10:36 - R. Broekema
  03:10:36 - 03:10:38 - J. Schoone
  03:10:38 - 03:10:39 - A.E.H. Baltus
  03:10:39 - 03:10:42 - J. Schoone
  03:10:44 - 03:11:08 - R. Broekema
  03:11:08 - 03:11:11 - J. Schoone
  03:11:11 - 03:13:23 - R. Broekema
  03:13:23 - 03:13:27 - M.C. Boogaard
  03:13:27 - 03:13:28 - R. Broekema
  03:13:28 - 03:13:30 - A.E.H. Baltus
  03:13:31 - 03:13:46 - M.C. Boogaard
  03:13:46 - 03:13:56 - R. Broekema
  03:13:58 - 03:14:15 - A.E.H. Baltus
  03:14:15 - 03:14:26 - S.H. de Wilde
  03:14:26 - 03:14:34 - A.E.H. Baltus
  03:21:44 - 03:22:00 - A.E.H. Baltus
  03:22:00 - 03:22:48 - Murat Aktan
  03:22:48 - 03:23:11 - A.E.H. Baltus
  03:23:11 - 03:23:25 - S. Kruis
  03:23:25 - 03:24:09 - A.E.H. Baltus
 2. Resultaat stemming

  03:23:34 - 03:24:09 - A.E.H. Baltus
  03:24:09 - 03:24:41 - S.H. de Wilde
  03:24:41 - 03:25:13 - A.E.H. Baltus
  03:25:13 - 03:25:28 - A. van Stormbroek
  03:25:28 - 03:25:40 - A.E.H. Baltus
  03:25:40 - 03:25:47 - J. Schoone
  03:25:47 - 03:26:14 - A.E.H. Baltus
  03:26:14 - 03:26:16 - S.H. de Wilde
  03:26:16 - 03:26:17 - A.E.H. Baltus
  03:26:17 - 03:26:23 - S.H. de Wilde
  03:26:23 - 03:26:24 - A.E.H. Baltus
  03:26:24 - 03:26:41 - S.H. de Wilde
  03:26:41 - 03:27:48 - A.E.H. Baltus
  03:28:02 - 03:28:39 - A.E.H. Baltus
  03:28:39 - 03:28:41 - S.H. de Wilde
  03:28:41 - 03:28:52 - A.E.H. Baltus
  03:28:52 - 03:29:10 - M.J. van de Watering
  03:29:12 - 03:29:14 - A.E.H. Baltus
  03:29:16 - 03:29:28 - Murat Aktan
  03:29:28 - 03:29:33 - A.E.H. Baltus
  03:29:33 - 03:29:39 - J. Schoone
  03:29:40 - 03:29:46 - A.E.H. Baltus
  03:30:07 - 03:30:36 - A.E.H. Baltus
  03:30:36 - 03:30:38 - G.J. Boertjens
  03:30:38 - 03:30:46 - A. Wilcke
  03:30:46 - 03:30:48 - A.E.H. Baltus
  03:30:48 - 03:30:49 - A. Wilcke
  03:30:49 - 03:31:14 - A.E.H. Baltus
  03:31:14 - 03:31:21 - G.J. Boertjens
  03:31:21 - 03:31:32 - A.E.H. Baltus
  03:31:32 - 03:31:38 - S.H. de Wilde
  03:31:42 - 03:32:10 - A.E.H. Baltus
  03:32:30 - 03:32:48 - A.E.H. Baltus
  03:33:05 - 03:33:28 - A.E.H. Baltus
  03:33:48 - 03:34:52 - A.E.H. Baltus
  03:34:54 - 03:34:55 - M.M. Wijngaard
  03:34:55 - 03:35:02 - A.E.H. Baltus
  03:35:02 - 03:35:06 - F.J.C. Volmer
  03:35:06 - 03:36:02 - A.E.H. Baltus
  03:36:02 - 03:36:29 - M. Manheim
  03:36:29 - 03:36:31 - A.E.H. Baltus
  03:36:31 - 03:36:54 - M.M. Wijngaard
  03:36:54 - 03:36:59 - A.E.H. Baltus
  03:37:13 - 03:38:40 - A.E.H. Baltus
  03:38:40 - 03:38:52 - S.H. de Wilde
  03:38:52 - 03:38:55 - A.E.H. Baltus
  03:38:56 - 03:39:04 - F.J.C. Volmer
  03:39:04 - 03:39:07 - A.E.H. Baltus
  03:39:07 - 03:39:19 - M.M. Wijngaard
  03:39:19 - 03:39:30 - A.E.H. Baltus
  03:39:37 - 03:39:42 - Murat Aktan
  03:39:42 - 03:39:53 - A.E.H. Baltus
  03:39:53 - 03:39:58 - Murat Aktan
  03:39:58 - 03:42:19 - A.E.H. Baltus
  03:42:19 - 03:42:33 - M.J. van de Watering
  03:42:33 - 03:42:37 - A.E.H. Baltus
  03:42:37 - 03:42:40 - J. Schoone
  03:42:40 - 03:42:44 - A.E.H. Baltus
  03:42:44 - 03:42:56 - H. Schraa
  03:42:56 - 03:44:03 - A.E.H. Baltus
  03:44:03 - 03:44:21 - S.H. de Wilde
  03:44:21 - 03:45:02 - A.E.H. Baltus
  03:45:02 - 03:45:28 - R.A.F. Velstra
  03:45:28 - 03:45:35 - A.E.H. Baltus
  03:45:50 - 03:46:17 - A.E.H. Baltus
  03:46:29 - 03:46:37 - A.E.H. Baltus
  03:46:37 - 03:46:58 - M.J. van de Watering
  03:46:58 - 03:47:01 - A.E.H. Baltus
  03:47:01 - 03:47:06 - J. Schoone
  03:47:06 - 03:47:11 - A.E.H. Baltus
  03:47:11 - 03:47:19 - M.M. Wijngaard
  03:47:19 - 03:47:25 - A.E.H. Baltus
  03:47:45 - 03:48:09 - A.E.H. Baltus
  03:48:25 - 03:48:43 - A.E.H. Baltus
  03:48:53 - 03:49:08 - A.E.H. Baltus
  03:49:08 - 03:49:21 - Murat Aktan
  03:49:21 - 03:50:26 - A.E.H. Baltus
  03:50:32 - 03:51:18 - A.E.H. Baltus
  03:51:18 - 03:51:25 - A. van Stormbroek
  03:51:25 - 03:51:29 - A.E.H. Baltus
  03:51:29 - 03:51:40 - M. Manheim
  03:51:40 - 03:51:47 - A.E.H. Baltus
  03:51:47 - 03:52:03 - M.J. van de Watering
  03:52:03 - 03:52:07 - A.E.H. Baltus
  03:52:07 - 03:52:10 - M.M. Wijngaard
  03:52:10 - 03:52:14 - A.E.H. Baltus
  03:52:24 - 03:53:22 - A.E.H. Baltus
  03:53:22 - 03:53:49 - R.A.F. Velstra
  03:53:50 - 03:53:51 - A.E.H. Baltus
  03:53:53 - 03:54:00 - J. Schoone
  03:54:01 - 03:54:03 - A.E.H. Baltus
  03:54:03 - 03:54:28 - S.H. de Wilde
  03:54:28 - 03:54:37 - A.E.H. Baltus
  03:54:53 - 03:55:42 - A.E.H. Baltus
  03:55:42 - 03:55:43 - M. Manheim
  03:55:43 - 03:55:59 - M.M. Wijngaard
  03:55:59 - 03:56:14 - A.E.H. Baltus
  03:56:14 - 03:56:24 - Murat Aktan
  03:56:25 - 03:56:31 - A.E.H. Baltus
  03:56:45 - 03:56:59 - A.E.H. Baltus
  03:56:59 - 03:57:08 - M.M. Wijngaard
  03:57:08 - 03:57:15 - A.E.H. Baltus
  03:57:28 - 03:58:01 - A.E.H. Baltus
  03:58:01 - 03:58:07 - J. Schoone
  03:58:07 - 03:58:29 - A.E.H. Baltus
  03:58:29 - 03:58:42 - G.J. Boertjens
  03:58:42 - 03:58:49 - A.E.H. Baltus
  03:58:49 - 03:59:10 - S.H. de Wilde
  03:59:10 - 03:59:12 - A.E.H. Baltus
  03:59:13 - 03:59:30 - Murat Aktan
  03:59:30 - 03:59:35 - A.E.H. Baltus
  03:59:35 - 03:59:56 - J.W. Hijmissen
  03:59:58 - 04:00:06 - A.E.H. Baltus
  04:00:27 - 04:01:05 - A.E.H. Baltus
  04:01:24 - 04:01:54 - A.E.H. Baltus
  04:01:54 - 04:02:03 - J. Schoone
  04:02:03 - 04:02:13 - A.E.H. Baltus
  04:02:13 - 04:02:19 - A. Wilcke
  04:02:19 - 04:03:37 - A.E.H. Baltus
  04:03:51 - 04:05:25 - A.E.H. Baltus
  04:05:25 - 04:05:45 - Murat Aktan
  04:05:45 - 04:05:54 - A.E.H. Baltus
  04:06:03 - 04:07:14 - A.E.H. Baltus
  04:07:14 - 04:07:31 - K.A. Dreesman
  04:07:31 - 04:07:32 - A.E.H. Baltus
  04:07:32 - 04:07:37 - Murat Aktan
  04:07:37 - 04:07:40 - A.E.H. Baltus
  04:07:40 - 04:07:44 - K.A. Dreesman
  04:07:44 - 04:07:49 - A.E.H. Baltus
  04:08:03 - 04:09:35 - A.E.H. Baltus
  04:09:35 - 04:09:49 - M. Manheim
  04:09:49 - 04:09:57 - A.E.H. Baltus
  04:10:07 - 04:10:18 - A.E.H. Baltus
  04:10:18 - 04:10:26 - S.H. de Wilde
  04:10:26 - 04:10:32 - A.E.H. Baltus
  04:10:42 - 04:11:31 - A.E.H. Baltus
  04:11:31 - 04:11:40 - Murat Aktan
  04:11:40 - 04:11:43 - A.E.H. Baltus
  04:11:43 - 04:12:10 - M.M. Wijngaard
  04:12:10 - 04:12:12 - A.E.H. Baltus
  04:12:12 - 04:12:13 - M.M. Wijngaard
  04:12:13 - 04:12:21 - A.E.H. Baltus
  04:12:21 - 04:12:32 - M.C. Boogaard
  04:12:32 - 04:13:02 - A.E.H. Baltus
  04:13:02 - 04:13:16 - M. Manheim
  04:13:16 - 04:14:21 - A.E.H. Baltus
  04:14:21 - 04:14:24 - J. Schoone
  04:14:24 - 04:15:23 - A.E.H. Baltus
  04:15:23 - 04:15:42 - A.E.M. Brunnmayer
  04:15:42 - 04:16:29 - A.E.H. Baltus
  04:16:29 - 04:16:40 - A. van Stormbroek
  04:16:40 - 04:17:54 - A.E.H. Baltus
  04:17:54 - 04:17:59 - M.C. Boogaard
  04:17:59 - 04:19:10 - A.E.H. Baltus
  04:19:10 - 04:19:30 - A.E.H. Baltus
  04:19:30 - 04:20:01 - R.P.M. Koorndijk
  04:20:01 - 04:20:05 - A.E.H. Baltus
  04:20:05 - 04:20:13 - M.J. van de Watering
  04:20:13 - 04:20:14 - A.E.H. Baltus
  04:20:14 - 04:20:16 - M.J. van de Watering
  04:20:16 - 04:20:18 - A.E.H. Baltus
  04:20:18 - 04:20:35 - J.A. Kortmann
  04:20:35 - 04:20:37 - A.E.H. Baltus
  04:20:37 - 04:20:44 - S.H. de Wilde
  04:20:44 - 04:20:55 - A.E.H. Baltus
  04:21:09 - 04:21:46 - A.E.H. Baltus
  04:21:46 - 04:21:49 - M.M. Wijngaard
  04:21:49 - 04:21:51 - A.E.H. Baltus
  04:22:13 - 04:22:30 - A.E.H. Baltus
 3. Resultaat stemming

 4. Resultaat stemming

 5. Resultaat stemming

 6. Resultaat stemming

 7. Resultaat stemming

 8. Resultaat stemming

 9. Resultaat stemming

 10. Resultaat stemming

 11. Resultaat stemming

 12. Resultaat stemming

 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

 15. Resultaat stemming

 16. Resultaat stemming

 17. Resultaat stemming

 18. Resultaat stemming

 19. Resultaat stemming

 20. Resultaat stemming

 21. Resultaat stemming

 22. Resultaat stemming

 23. Resultaat stemming

 24. Resultaat stemming

 25. Resultaat stemming

 26. Resultaat stemming

 27. Resultaat stemming

 28. Resultaat stemming

 29. Resultaat stemming

 30. Resultaat stemming

 31. Resultaat stemming

 32. Resultaat stemming

 33. Resultaat stemming

 34. Resultaat stemming

 35. Resultaat stemming

 36. Resultaat stemming

 37. Resultaat stemming

 38. Resultaat stemming

 39. Resultaat stemming

 40. Resultaat stemming

 41. Resultaat stemming

 42. Resultaat stemming

 43. Resultaat stemming

 44. Resultaat stemming

 45. Resultaat stemming

 46. Resultaat stemming

 47. Resultaat stemming

 48. Resultaat stemming

 49. Resultaat stemming

 50. Resultaat stemming

 51. Resultaat stemming

 52. Resultaat stemming

 53. Resultaat stemming

 54. Resultaat stemming

 55. Resultaat stemming

 56. Resultaat stemming

 57. Resultaat stemming

 58. Resultaat stemming

 59. Resultaat stemming

 60. Resultaat stemming