Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadssessies (Presentatiezaal)

2. Diversen + aangekondigde A/M’s (nr.326 Begroting IJsselmeergroep – 335 Stationsgebied West)

dinsdag 22 november 2022

19:00 - 19:50

Locatie
Presentatiezaal
Voorzitter
Wilcke – div. portefeuillehouders - Wieringa
Toelichting

2. Diversen + aangekondigde A/M’s (nr.326 Begroting IJsselmeergroep – 335 Stationsgebied West)

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college om op basis van het Ontwikkelingsplan Stationsgebied Lelystad een Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp uit te werken voor de locatie Hanzepark;
  2. Een uitbreiding van het voorbereidingskrediet van €395.000 beschikbaar te stellen en dit als kosten van onderzoek en ontwikkeling te activeren onder de immateriële vaste activa;
  3. De voorbereidingskosten te zijner tijd ten laste te brengen van de vast te stellen grondexploitatie Stationsgebied West;
  4. Voor zover de voorbereidingskosten in de toekomst niet geheel aan de ontwikkeling kunnen worden toegerekend deze ten laste te brengen van het rekening-resultaat van dat boekjaar.
 2. Voorgesteld besluit

  1. De Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022 vast te stellen en op grond hiervan, conform de investeringsbudgetten in de jaarschijven de volgende budgetten vrij te geven en op te nemen in de gemeentebegroting.
   Investeringen:

  Kosten:
  Jaar                          2022                  2023
  wonen                       € 17.023.711     € 11.130.246
  Werken (bedrijven)   € 18.654.688    € 8.121.926
  * bedragen zijn exclusief de kostenstijging en rente
  Opbrengsten:
  Jaar                            2022                2023
  wonen                       € 17.621.892     € 20.803.353
  Werken (bedrijven)    € 37.685.704    € 20.555.950
  * bedragen zijn exclusief inflatiecorrectie opbrengsten

  Begrote wijziging boekwaarde (saldo investeringen):
  Jaar                              2022                2023
  wonen                         € -598.181         € -9.673.107
  Werken (bedrijven)     € -19.031.016     € -12.434.024

 3. Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Hondsdraf 56 vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00094-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie d.d. 09-06-2021;
  2.  Geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen een zienswijze over de begroting 2023 van de GR IJsselmeergroep uit te brengen.

 5. Voorgesteld besluit

  1. Het bij de Programmabegroting 2022-2025 voor 2022 beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 400.000 te verhogen met € 108.095 ten behoeve van investeringen in de openbare ruimte met dekking uit de hiervoor van de ontwikkelaar ontvangen bijdrage.
  2. Het positieve saldo van de grondruiling € 513.557 voor € 398.094 toe te voegen aan het projectbudget ter dekking van een aantal gemeentelijke kosten en het restant €115.463 te storten in de algemene reserve.